plasma tv lcd tv accessoires

leveringsvoorwaarden

   
   
   
Van:
Jixaw innovatief handelen
Postbus 59
5000 AB Tilburg
info@Jixaw.nl


Artikel 1 - Definities


Welke vaak voorkomende woorden worden in welke betekenis precies gebruikt?

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt:
  1. Jixaw: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  2. De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument.
  4. De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument.
  5. Een schriftelijke vorm: papier, fax, e-mail of webpagina

Artikel 2 - Toepasselijkheid


Op wie en wat zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de gebruiker onder andere handelend onder de handelsnamen: PerfectPlasma.tv en perfectplasma.nl.
 2. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van deze voorwaarden worden afgeweken, enkel als dit uitdrukkelijk en schriftelijk door de partijen is overeengekomen
 3. Jixaw kan gebruik maken van derden voor het uitvoeren van een overeenkomst. Ook dan zijn deze voorwaarden van toepassing.
 4. Mochten een of meerdere bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet (nietig) of door de een rechter ongeldig worden verklaard (vernietigd) dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In overleg met de opdrachtgever zal Jixaw proberen tot nieuwe bepalingen te komen ter vervanging, waarbij het doel van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht wordt genomen.
 5. Jixaw levert in principe producten diensten in Belgie, Nederland en Luxemburg. Enkel in overleg kan hier van worden afgeweken

Artikel 3 - Overeenkomsten


Wat is een overeenkomst en wanneer komt deze daadwerkelijk tot stand

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in een schriftelijke vorm. Elk aanbod is voorzien van een dagtekening of datum.
 2. De in aanbiedingen en op offertes vermelde prijzen inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Jixaw kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden als de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Als de aanvaarding door de consument afwijkt van het aanbod is Jixaw daaraan niet gebonden. Er komt dus geen overeenkomst tot stand, tenzij Jixaw expliciet anders aangeeft.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen
 7. Voor offertes op naam geldt een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij in de offerte anders vermeldt.
 8. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Jixaw schriftelijk, per fax of e-mail een orderbevestiging aan de consument heeft verstuurd, gebruikmakend van het door de opdrachtgever verstrekte adres, fax-nummer of e-mail adres. Mocht de orderbevestiging de overeenkomst niet juist en/of volledig weergeven dan dient de Koper/Opdrachtgever binnen 5 werkdagen schriftelijk, per fax of e-mail bezwaar te maken.
 9. Jixaw kan een overeenkomst herroepen als de Verkoper/Opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft gedaan. Jixaw zal dit de Verkoper/Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk, per fax of e-mail meedelen.

Artikel 4 - Levering


Wat houdt de levering precies in

 1. Tenzij anders overeengekomen omvat de levering:
  1. levering van de goederen op het door de op het door de opdrachtgever aangegeven afleveradres.
  2. waarbij de goederen door een professionele installateur bedrijfsklaar zullen worden opgesteld.
 2. De consument is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de consument zich wil beroepen op de afkoelingsperiode zoals beschreven in artikel, dient men de daarvoor geldende procedure te volgen.
 3. Als de consument de afname weigert zonder de daarvoor geldende procedure te hebben gevolgd en/of de informatie noodzakelijk voor levering niet verstrekt zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument is in dat geval verantwoordelijk voor alle aanvullendekosten.
 4. De levertijd vangt pas aan nadat Jixawe alle voor de overeenkomst en levering vereiste gegevens van de consument heeft ontvangen
 5. De opgegeven levertijden zijn indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan een week overschrijden, tenzij er echt sprake is van overmacht. Indien de levertijd wordt overschreden moet de gebruiker Jixaw hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5 - Garantie


Hoe werkt de garantie

 1. Jixaw garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en vrij zijn van gebreken.
 2. Jixaw zal een garantiebewijs verstrekken bij de producten. Indien het garantiebewijs ontbreekt geldt de aankoopbewijs als bewijs voor de garantie.
 3.  

Artikel 6 - Onderzoek en reclames


Welke termijnen dient de consument in acht te nemen om gebreken te melden

 1. De consument dient de levering bij ontvangst te onderzoeken. Men dient te onderzoeken of de juiste aantallen zijn geleverd en of de kwaliteit voldoende is.
 2. Eventuele zichtbare tekortkomingen dienen binnen 3 werkdagen schriftelijk aan Jixaw te worden gemeld.
 3. Een gebrek dat niet zichtbaar is moet binnen 5 werkdagen nadat het ontdekt is schriftelijk aan Jixaw worden gemeld. Indien de melding na verloop van de garantietermijn wordt gedaan heeft Jixaw het recht alle kosten voor reparatie en/of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen
 4. Ook als de consument tijdig reclameert blijft hij verplicht tot afname en betaling van de bestelde producten.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud


Op welk moment wordt men nu echt eigenaar van de aangeschafte producten

 1. Jixaw blijft eigenaar van het product totdat de koopprijs volledig is voldaan

Artikel 8 - Risico-overgang


Vanaf welk moment is men verantwoordelijk voor de aangeschafte producten

 1. Vanaf het moment van daadwerkelijke of jurisische levering is de consument verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van de producten.

Artikel 9 - Betaling


Wat zijn de spelregels wat betreft de betaling

 1. De betaling dient vooraf of bij levering plaats te vinden.
 2. Betalen kan op de volgende manieren:
  1. contant bij levering.
  2. pinnen bij levering.
  3. giraal via een normale overboeking.
  4. giraal gebruikmakend van iDeal.
  5. onder rembours
 3. Als men bezwaar heeft en
PerfectPlasma OPTIC 40
Actie  2599 incl.BTW
oude prijs:  
(verkrijgbaar mei 2006) 
40" / 100 cm 
LCD/TFT Flat TV 
16:9 format 
HD ready 
WXGA resolution 1920x1080
Dubbele TV Tuner Top teletext High Performance Scaling Engine High Performance De-Interlacer Inkijkhoek 170°
copyright leveringsvoorwaarden privacy Tradez